Арттерапія для жінок

Це терапевтично-розвивальний метод із залученням творчості та мистецтва. Використовує різні художні, музичні, літературні, театральні та інші форми.

Арт-терапія дає простір для відкриття розуміння та прийняття себе та своїх потреб.

Арт-терапія дозволяє невербально (без використання слів) спілкуватися з собою та іншими людьми. Це ідеальне рішення, особливо коли нам важко говорити про себе, свої мрії, потреби, проблеми та емоції. Це сприяє кращій внутрішній інтеграції з собою та іншими людьми. Це дозволяє краще пізнати себе, виявити свої сильні сторони, які можна використовувати та розвивати.

Для участі в арт-терапії не обов’язково мати художній талант чи художнє чуття. Важливий процес створення, а не кінцевий результат. Творча робота в поєднанні з бесідою допомагає краще зрозуміти себе, свої емоції та ставлення.

Для кого?

Для жінок, які хочуть:

 • хочуть зрозуміти себе та краще справлятися з викликами повсякденного життя, а також подивитися на них з іншої, ширшої перспективи,
 • їм важко виражати себе та свої емоції словами,
 • вони хочуть покращити якість свого життя, оскільки відчувають різні труднощі, пов’язані, наприклад, з гіперактивністю, емоційною напругою, сором’язливістю, високою чутливістю, відсутністю здатності виражати емоції, важкими переживаннями, проблемами зі здоров’ям, проблемами розвитку або пов’язаними з ризиком соціального відчуження.

Що отримаєш?

 • Збільшиться твоя сила і мотивація. Виберемо матеріали і кольори на яких хочемо працювати
 • Поправимо нагнітаючі думки. 
 • Можливість проявлення власних емоцій, думок, підкреслення свого реального і неповторного сліду, невербальної комунікації, почуття розвитку, мотивації і досягнення цілей.

Як це робимо в  TUTU?

Арт-терапія в Центрі TUTU реалізує свої припущення через візуальне мистецтво, часто використовуючи такі елементи:

 • активна музикотерапія (спів, гра на інструментах, рухи під музику, імпровізація) а також сприйняття (слухання музики, релакс і візуалізація);
 • драматерапія (театр, драма – відігравання соціальних ролей в імпровізованих ситуація, пантоміми); 
 • хореотерапія (танець, рух);
 • бібліо/книжкотерапія (вживання обраних або спеціально створених читальних матеріалів в цілях терапії, наприклад казкотерапія);

Початковою метою проведення занять є діагностика індивідуальних потреб і цілей групи. Заняття базуються на розвивальному та терапевтичному ефекті мистецтва та процесу творчості, але також часто на досвіді перебування в групі зі схожими проблемами, цілями, потребами, на схожому життєвому етапі; де ви можете (пере) розвивати почуття спільності, прийняття та самоповаги.

Ведучі

Marta Kacała-Kowalska

Арт-терапевт

Marina Tkachenko

Сімейний психолог

Arteterapia

To metoda terapeutyczna i rozwojowa z udziałem twórczości, sztuki. Wykorzystuje różne formy plastyczne, muzyczne, literackie, teatralne i inne.

Arteterapia daje przestrzeń do odkrywania zrozumienia i akceptacji samej siebie i swoich potrzeb. 

Arteterapia pozwala na niewerbalną (bez użycia słów) komunikację z samym sobą oraz innymi osobami. Jest idealnym rozwiązaniem zwłaszcza wtedy, gdy mamy trudność w opowiadaniu o sobie, swoich marzeniach, potrzebach, problemach i emocjach. Ułatwia lepszą integrację wewnętrzną z sobą samym i z innymi osobami. Pozwala lepiej poznać siebie, odkryć swoje mocne strony, które można wykorzystać i rozwinąć.

Aby wziąć udział w arteterapii nie trzeba mieć talentu plastycznego ani zmysłu artystycznego. Ważny jest sam proces tworzenia a nie efekt końcowy. Praca twórcza w połączeniu z rozmową pomagają lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje i postawy.

Dla kogo?

Dla kobiet, które:

 • chcą zrozumieć siebie i lepiej radzić sobie z wyzwaniami codziennego życia, a także spojrzeć na nie z innej, szerszej perspektywy,
 • mają trudność w wyrażaniu siebie i swoich emocji jedynie za pomocą słów,
 • chcą podnieść jakość swojego życia, ponieważ doświadczają różnorodnych trudności, związanych np. z hiperaktywnością, napięciem emocjonalnym, nieśmiałością, wysoką wrażliwością, brakiem umiejętności wyrażania emocji, trudnymi doświadczeniami, problemami zdrowotnymi, rozwojowymi czy też związanych z zagrożeniem wykluczeniem społecznym.

Co zyskasz?

 • wzrośnie Twoje poczucie sprawczości. na niej wybrać materiały i kolory, na których chcemy pracować. 
 • skorygujesz przygnębiające myśli. 
 • możliwość ekspresji swoich emocji, myśli, zaznaczenia swojego realnego, niepowtarzalnego śladu, niewerbalnej komunikacji, poczucie rozwoju, sprawstwa i osiągnięcie celu.

Jak to robimy w TUTU?

Arteterapia w Centrum TUTU realizuje swoje założenia poprzez sztuki wizualne, często wykorzystując elementy:

 • muzykoterapii aktywnej (śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce improwizacja) oraz receptywnej (słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja);
 • dramatoterapii (teatru, dramy – odgrywanie różnych ról społecznych w improwizowanych sytuacjach, pantomimy);
 • choreoterapii (taniec, ruch);
 • biblioterapii (użycie wyselekcjonowanych lub specjalnie tworzonych materiałów czytelniczych w celach terapeutycznych, np. bajkoterapia);

Punktem wyjścia do projektowania i realizacji zajęć jest diagnoza potrzeb indywidualnych/ grupowych celów. Zajęcia bazują na rozwojowym i terapeutycznym działaniu sztuki i procesu tworzenia, ale też często na doświadczeniu bycia w grupie osób o podobnych wyzwaniach, celach, potrzebach, na podobnym etapie życiowym, w którym można (od)budować poczucie wspólnoty, akceptacji i własnej wartości.

Prowadzące

Marina Tkachenko

Psycholożka Rodzinna

Marta Kacała-Kowalska

Arteterapeutka

Jesteś zainteresowana/y?

Czujesz, że potrzebujesz zmiany? Zapisz się na pierwszą wizytę!

Записуйся на зустріч!

Відчуваєш, що хочеш змін?Запишись на перше відвідування!

Контакт

Адреса

Години праці

  Zapisz się na zajęcia!

  Czujesz, że potrzebujesz zmiany? Zapisz się na pierwszą wizytę!

  Kontakt

  Adres

  Godziny otwarcia

   Skip to content