Regulamin quizu

,,Podkarpacka mozaika”

Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin

 

 1. Organizatorem Quizu jest Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, pod adresem 3 Maja 9, 39-120 Sędziszów Małopolski, NIP: 5170371732, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000578780.

 

 1. Quiz skierowany jest do klas I-III szkół podstawowych, które uczestniczyły w wielkoformatowej grze edukacyjnej ,,Podkarpacka mozaika” wydanej przez Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin.

 

 1. Przystąpienie do Quizu polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza quizu ,,Podkarpacka mozaika” pod adresem psar.pl/quiz-mozaika w dniach od 21.03.2024 r. do 05.04.2024 r. przez wychowawcę klasy/wybranego nauczyciela.

 

 1. Quiz odbędzie się w dniach od 21 marca 2024 r. (czwartek) do 5 kwietnia 2024 r. (piątek) w formule online.

 

 1. Maksymalny czas trwania quizu wynosi 15 minut.

 

 1. Quiz zostanie przeprowadzony w formie 8 pytań zamkniętych. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest jeden punkt. Każda klasa może przesłać wypełniony formularz z odpowiedziami tylko jeden raz. W razie przesłania większej liczby formularzy, dopuszczony zostanie tylko ten, który został przesłany najwcześniej.

 

 1. W Quizie wyłonione zostaną zwycięskie klasy-jedna na szkołę – które kolejno otrzymają najwięcej punktów. W razie równej liczby punktów, które uprawniałyby do zwycięstwa, dodatkowym kryterium będzie czas, w jakim klasa odpowiedziała na pytania.

 

 1. Wyniki zostaną ogłoszone przez Organizatora do dnia 30 kwietnia 2024 r. Każdy z laureatów Quizu zostanie powiadomiony o zwycięstwie za pomocą wiadomości e-mail na adres, który został wskazany w przesłanym formularzu.

 

 1. W Quizie przyznane zostaną upominki w postaci pozycji wydawnictw Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin.

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Quizu należy składać w terminie do 5 kwietnia 2024 r. na adres e-mail: quiz@psar.pl
  Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (data wyjścia odpowiedzi od Organizatora).

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Quizu i ich przedstawicieli ustawowych (w przypadku uczestników niepełnoletnich) jest Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin z siedzibą w Sędziszowie, 3 Maja 9, 39-120. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Quizu, wyłonienia laureatów oraz dostarczenia upominków.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu przeprowadzenia Quizu zgodnie z niniejszym regulaminem, wyłonienia laureatów i dostarczenia upominków oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami (tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO*).

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także realizacja prawnych obowiązków ciążących na administratorze (wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości) – tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO*.

 

 1. Dane osobowe uczestników (nauczycieli) będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu upłynięcia okresu reklamacyjnego, a dane uczestników, którzy zgłoszą roszczenia związane z Quizem – do czasu ostatecznego załatwienia sprawy wynikłej ze zgłoszonych roszczeń.

 

 1. Każdy może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (o ile podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora – tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO), z uwagi na swoją szczególną sytuację.

 

 1. Każdy może też żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie: imię, nazwisko i adres e-mail uniemożliwia udział w Quizie.

 

 1. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin.

 

*RODO – Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

 

 

Skip to content